Acțiunile antistatale ale consulului general la Bălți. Деятельность по подрыву государственности Республики Молдова генеральным консулом Румынии в Бельцах.

Articolul este scris în limba de stat și rusă. Ниже версия на русском.

Eu tare aș vrea ca cele scrise de mine, să nu fie adevărat, aș vrea, dar nu este așa.
Din mai multe surse, au parvenit informații și încă mai sîntem informați despre acțiunile criminale ale Consulului general al Romîniei la Bălți.
Mai jos îl vedeți pe Mihai Baciu.


Probabil domnul consul general Mihai Baciu, nu sesizează că acțiunile lui nu doar sînt criminale în raport cu Republica Moldova, dar și contravin atribuțiilor sale diplomatice, care pot contribui și iniția situații de conflict pe teritoriul Republicii Moldova, dar și nu în ultimul rind pot provoca un scandal diplomatic cu țara vecină Romînia.
*****
La mijlocul lunii ianuarie 2018, domnul consul Mihai Baciu, a început un “pelerinaj” care poate fi pedepsit conform Codului Penal al Republicii Moldova.
Prin urmare, în ultima lună, domnul consul a avut mai multe întîlniri cu primari, vice-președinți și președinți de raioane din nordul țării, pentru a-i influiența și a-i convinge să semneze așa numitele “declarații de unire cu Romînia”.
Este grav ceea ce face, dar situația se agravează atunci cînd acest individ recurge la acțiuni de corupție în schimbul semnăturilor sub declarația de unire.
Astfel, trădarea de patrie din partea aleșilor locali, costă de la 1000 dar care nu depășește 2000 euro pentru o declarație semnată.
*****
Misiunea domnului consul cu siguranță este alta, însă pe lîngă atribuțiile sale, domnul Mihai Baciu face propaganda în favoarea Partidului Unității Naționale, condus de doi cetățeni certați cu legea, unul în Romînia (Băsescu) și al doilea în Republica Moldova (Anatol Șalaru).
*****
O altă sarcină pusă consulului Mihai Baciu, care la fel contravine atribuțiilor sale diplomatice, este de a identifica prin toate metodele, inclusiv prin cele de corupție, să identifice potențiali candidați în circumscripțiile electorale care ar candida din parte Partidului Unității Naționale.
Toate aceste acțiuni, nu doar că intră în contradicție cu statutul de diplomat, dar sînt și acțiuni de corupere a persoanelor publice.
*****
Toate discuțiile, racolarea primarilor și a președinților de raioane, dar și transmiterea banilor, în mare parte au avut loc în mai multe localuri și restaurante din mun. Bălți.
Discuții și acțiuni similare au avut loc și pe teritoriul Romîniei, mai cu seamă în timpul vizitelor aleșilor locali din Republica Moldova în Romînia, în cadrul diferitelor proiecte de cooperare comunitară.
*****

P.S: Sper că Procuratura Generală a Republicii Moldova, Serviciul de Informații și Securitate, dar și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, vor monitoriza activitatea ilegeală a conulului general al Romîniei la Bălți, Mihai Baciu și vor înainta o notă Ministerului Afacerilor Externe al Romîniei.

Деятельность по подрыву государственности Республики Молдова генеральным консулом Румынии в Бельцах.

Я бы очень хотел, чтобы мною написанное было неправдой, хотел бы, но это не так. Из многочисленных источников дошла информация и продолжает к нам приходить, о криминальных действиях генерального Консула Румынии в Бельцах.

Возможно господин генеральный консул Михай Бачу, не осознает, что его действия не только являются криминальными на территории Республики Молдова, но и противоречат его дипломатическим обязанностям, которые могут повлечь и инициировать конфликтную ситуацию на территории Республики Молдова, да и не в последнюю очередь спровоцировать дипломатический скандал с соседней страной Румынией.

*****

В середине января месяца 2018 года, господин консул Михай Бачу, начал «паломничество» которое может быть наказано в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Молдова. Таким образом, в последний месяц, господин консул встречался с многим количеством примаров, вице-примаров и председателей районов севера страны, чтобы повлиять и убедить о подписании так называемой «декларации об объединении с Румынией».

Это очень опасно что делается, и ситуация усложняется, когда данный индивид переходит на коррупционные действия взамен подписей под декларацией об объединении.

Таким образом, предательство Родины со стороны местных избранников, стоит от 1000 и не превышает 2000 евро за одну подписанную декларацию.

*****

Миссия господина консула совершенно другая, однако несмотря на свои обязанности, господин Михай Бачу ведет пропаганду в пользу Партии Национального Единства, возглавляемой двумя гражданами, имеющими проблемы с законом, одним из Румынии (Бэсеску) и вторым из Республики Молдова (Анатол Шалару).

*****

Другая задача, поставленная перед консулом Михай Бачу, которая также противоречит его дипломатическим обязанностям, это выявление любыми методами, включая путем коррупции, определение потенциальных кандидатов в избирательных округах, которые выдвинуться от Партии Национального Единства.

Все эти действия, не только противоречат со статусом дипломата, но и являются действия по коррумпированию публичных лиц.

*****

Все переговоры, вербовка примаров и председателей районов, да и передача денег, в большинстве случаев имели место в заведениях и ресторанах муниципия Бельцы.

Переговоры и похожие действия имели место и на территории Румынии, в особенности во время визитов местными избранниками Республики Молдова соседней страны, по различным проектам сотрудничества.

*****

Надеюсь, что Генеральная Прокуратура Республики Молдова, Служба Информации и Безопасности, да и Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции Республики Молдова, проведут проверку незаконных действий генерального консула Румынии в Бельцах, Михай Бачу и выдвинут как минимум ноту протеста Министерству Иностранных Дел Румынии.

Facebook Comments